Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Hóa chất tinh khiết- Hóa chất phòng thí nghiệm- Hóa chất SBC Scientific

HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM TINH KHIẾTHóa chất tinh khiết trong thí nghiệm được sử dụng rộng rãi do nhu cầu nghiên cứu phát triển của xã hội hiện đại. Các loại hóa chất tinh khiết được sử dụng trong các lĩnh vực như vi sinh, nuôi cấy mô, sinh học phân tử, y sinh, y học, dược liệu, thủy hải sản, môi trường, thú y....


Vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn: 0945677929

SBC Scientificchuyên cung cấp hóa chất thí nghiệm của các hãng hóa chất nổi tiếng như: Sigma-Aldrich, hóa chất chuẩn Fluka, Sigma, hóa chất thí nghiệm Merck, dung môi Merck, hóa chất thí nghiệm HimediaDuchefaWAKOBiobasicBioline....


Tham khảo một số hóa chất thí nghiệm tinh khiết bên dưới:D705322 D705322.SIZE.5g DTE 5g
DB0113 DB0113.SIZE.5g DTNB    5g
DB0058 DB0058.SIZE.5g DTT (Cleland’s reagent) 5g
DB0058 DB0058.SIZE.25g DTT (Cleland’s reagent) 25g
EJ586 EJ586.SIZE.5mg E-64 5mg
EB0433 EB0433.SIZE.25g EDAC, hydrochloride 25g
EB0433 EB0433.SIZE.100g EDAC, hydrochloride 100g
SD8135 SD8135.SIZE.450ml EDTA 0.5M Sterile Solution 450ml
EB0107 EB0107.SIZE.500g EDTA, Free acid    500g
EB0434 EB0434.SIZE.250g EDTA copper(II) disodium salt 250g
ED0075 ED0075.SIZE.250g EDTA , dipotassium salt, dihydrate 250g
EB0185 EB0185.SIZE.500g EDTA, disodium salt, dihydrate 500g
EK014P2 EK014P2.SIZE.500g EDTA disodium & monocalcium salt  500g
EB0435 EB0435.SIZE.500g EDTA disodium & monomagnesium salt 500g
EB0437 EB0437.SIZE.100g EDTA, Iron (III), sodium salt 100g
EB0437 EB0437.SIZE.500g EDTA, Iron (III), sodium salt 500g
EB0436 EB0436.SIZE.500g EDTA, tetrasodium salt  dihydrate 500g
EB6666 EB6666.SIZE.100g EDTA zinc (II), disodium salt 100g
ED0077 ED0077.SIZE.25g EGTA 25g
ED0077 ED0077.SIZE.100g EGTA 100g
EB0438 EB0438.SIZE.1g Elastase 1g
EB0438 EB0438.SIZE.5g Elastase 5g
Hóa chất thí nghiệm- hóa chất tinh khiết
EE0190 EE0190.SIZE.25g Eosin Y,  free acid 25g
EE0190 EE0190.SIZE.100g Eosin Y,  free acid 100g
EB0441 EB0441.SIZE.25g Eosin Y, sodium salt 25g
EB0441 EB0441.SIZE.100g Eosin Y, sodium salt 100g
EB0444 EB0444.SIZE.100g Erythritol 100g
EB0444 EB0444.SIZE.500g Erythritol 500g
EB0192 EB0192.SIZE.25g Erythromycin    25g
EB0192 EB0192.SIZE.100g Erythromycin    100g
EB0452 EB0452.SIZE.5g Esculin, hydrate 5g
EB0195 EB0195.SIZE.1g Ethidium bromide [EB; EtBr]  1g
EB0195 EB0195.SIZE.5g Ethidium bromide [EB; EtBr] 5g
EB0195 EB0195.SIZE.25g Ethidium bromide [EB; EtBr]    25g
D0197 D0197.SIZE.5ml Ethidium bromide [EB], 10MG/ml Stock Solution 5ml
EB0450 EB0450.SIZE.5g N-Ethylmaleimide (NEMI)  5g
FB0452 FB0452.SIZE.5g Fast Green FCF    5g
FB0452 FB0452.SIZE.25g Fast Green FCF    25g
F715081 F715081.SIZE.1g Fast red TR 1g
F715081 F715081.SIZE.5g Fast red TR 5g
F760014 F760014.SIZE.25g Ficoll 400 25g
F760014 F760014.SIZE.100g Ficoll 400 100g
FT1159 FT1159.SIZE.25g Ficoll 70 25g
Hóa chất thí nghiệm- hóa chất tinh khiết
FB0203 FB0203.SIZE.100g Fluorescein, disodium salt  100g
FB0463 FB0463.SIZE.100g Fluorescein, free acid    100g
FB0202 FB0202.SIZE.5g Fluorescein diacetate 5g
F742107 F742107.SIZE.500mg Fluorescein isothiocyanate, Isomer I [FITC] 500mg
FB1555 FB1555.SIZE.1g 5-Fluoroorotic acid hydrate (5-FOA) 1g
FB1555 FB1555.SIZE.5g 5-Fluoroorotic acid hydrate (5-FOA) 5g
FD0080 FD0080.SIZE.5g 5-Fluorouracil  5g
FB0466 FB0466.SIZE.25g Folic acid (Vitamin M)    25g
FB0466 FB0466.SIZE.100g Folic acid (Vitamin M)  100g
FB0213 FB0213.SIZE.500g D(-)-Fructose 500g
FB0213 FB0213.SIZE.2.5Kg D(-)-Fructose 2.5Kg
FB0469 FB0469.SIZE.100g Fuchsin acid 100g
Hóa chất thí nghiệm- hóa chất tinh khiết
GDJ958 GDJ958.SIZE.100mg G 418 sulfate 100mg
GDJ958 GDJ958.SIZE.1g G 418 sulfate    1g
GDJ958 GDJ958.SIZE.5g G 418 sulfate 5g
BS723 BS723.SIZE.5ml G 418 sulfate, 40mg/ml solution Sterilized 5ml
GB0215 GB0215.SIZE.25g D(+)Galactose 25g
GB0215 GB0215.SIZE.100g D(+)Galactose  100g
GB0215 GB0215.SIZE.500g D(+)Galactose 500g
GB0476 GB0476.SIZE.250g Gallic acid 250g
G9764 G9764 .SIZE.100g Gelatin 100g
G9764 G9764 .SIZE.500g Gelatin 500g
GB0217 GB0217.SIZE.1g Gentamycin sulfate    1g
GB0217 GB0217.SIZE.5g Gentamycin sulfate    5g
GB0217 GB0217.SIZE.25g Gentamycin sulfate    25g
BS724 BS724.SIZE.10ml Gentamycin sulfate, 50MG/ml solution 10ml
GB0477 GB0477.SIZE.10g Giemsa stain    10g
Hóa chất thí nghiệm- hóa chất tinh khiết
Y46818003 Y46818003 .SIZE.5KU Glucoamylase 5KU
Y46819003 Y46819003 .SIZE.25KU Glucoamylase 25KU
GB0219 GB0219.SIZE.1Kg D-Glucose, anhydrous      1Kg
GB0218 GB0218.SIZE.500g D-Glucose, monohydrate  500g
G0243 G0243.SIZE.50KU Glucose oxidase    50KU
G0243 G0243.SIZE.250KU Glucose oxidase 250KU
GB0481 GB0481.SIZE.1g Glucose-6-phosphate, disodium salt, hydrate 1g
GB0481 GB0481.SIZE.5g Glucose-6-phosphate, disodium salt, hydrate 5g
Y46510003 Y46510003.SIZE.100U α-D-Glucoside glucohydrolase 100U
Y46511003 Y46511003.SIZE.400U α-D-Glucoside glucohydrolase 400U
Y46361003 Y46361003.SIZE.2KU β-D-Glucoside glycohydrolase 2KU
Y46362003 Y46362003.SIZE.10KU β-D-Glucoside glycohydrolase 10KU
GB0482 GB0482.SIZE.5g D-Glucuronic acid, free acid 5g
GB0483 GB0483.SIZE.5g D-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate 5g
Y46485003 Y46485003.SIZE.150U Glutamate Dehydrogenase 150U
Y46486003 Y46486003.SIZE.600U Glutamate Dehydrogenase 600U
GB0221 GB0221.SIZE.500g L-Glutamic acid    500g
Hóa chất thí nghiệm- hóa chất tinh khiết
GB0224 GB0224.SIZE.500g L-Glutamine    500g
GC3870 GC3870.SIZE.100ml Glutaraldehyde,  25% solution      100ml
GC3870 GC3870.SIZE.500ml Glutaraldehyde,  25% solution    500ml
G0875 G0875.SIZE.25ml Glutaraldehyde,  50% solution 25ml
G0875 G0875.SIZE.100ml Glutaraldehyde,  50% solution    100ml
GB0228 GB0228.SIZE.1g Glutathione oxidized    1g
GB0228 GB0228.SIZE.5g Glutathione oxidized  5g
GB0229 GB0229.SIZE.5g Glutathione reduced 5g
GB0229 GB0229.SIZE.50g Glutathione reduced 50g
Y46540005 Y46540005.SIZE.200U Glutathione reductase 200U
Y46541005 Y46541005.SIZE.1KU Glutathione reductase 1KU
Y46465003 Y46465003.SIZE.1KU α-Glycerophosphate, dehydrogenase 1KU
GB0235 GB0235.SIZE.500g Glycine    500g
GB0235 GB0235.SIZE.2.5Kg Glycine    2.5Kg
GB0301 GB0301.SIZE.1g Glycogen 1g
GB0301 GB0301.SIZE.5g Glycogen 5g
GB0124 GB0124.SIZE.100g Glycylglycine    100g
GB0741 GB0741.SIZE.100g Glyphosine 100g
Hóa chất thí nghiệm- hóa chất tinh khiết- Hóa chất SBC Scientific
SB2040 SB2040.SIZE.100UL Green-DNA Dye 100UL
DT81414 DT81414.SIZE.1.5ml Green-DNA Dye, ready to use 1.5ml
GB0242 GB0242.SIZE.100g Guanidine hydrochloride 100g
GB0242 GB0242.SIZE.500g Guanidine hydrochloride 500g
GDR0244 GDR0244.SIZE.250g Guanidine thiocyanate 250g
GDR0244 GDR0244.SIZE.1Kg Guanidine thiocyanate 1Kg
GB0244 GB0244.SIZE.250g Guanidine thiocyanate 250g
GB0244 GB0244.SIZE.1Kg Guanidine thiocyanate 1Kg
GD0246 GD0246.SIZE.25g Guanine  25g
GD0246 GD0246.SIZE.100g Guanine  100g
GD0250 GD0250.SIZE.25g Guanosine  25g
GD0250 GD0250.SIZE.100g Guanosine  100g
GB0492 GB0492.SIZE.100mg Guanosine-5’-diphosphate [GDP], disodium salt      100mg
GB0492 GB0492.SIZE.500mg Guanosine-5’-diphosphate [GDP], disodium salt      500mg
GD0250T GD0250T.SIZE.100mg Guanosine-5’-triphosphate [GTP], Trisodium salt  100mg
GD0250T GD0250T.SIZE.500mg Guanosine-5’-triphosphate [GTP], Trisodium salt  500mg
GB0493 GB0493.SIZE.5g Guanosine-5’-monophosphate [GMP],disodium salt  5g
GB0493 GB0493.SIZE.25g Guanosine-5’-monophosphate [GMP],disodium salt    25g
GB0332 GB0332.SIZE.0.25ml Guanosine-5’-triphosphate [GTP], 100 mM solution    0.25ml
HB0494 HB0494.SIZE.1g Hematin 1g
HB0495 HB0495.SIZE.25g HEPBS 25g
HB0495 HB0495.SIZE.100g HEPBS 100g
HB0264 HB0264.SIZE.50g HEPES, free acid  50g
HB0264 HB0264.SIZE.250g HEPES, free acid 250g
HB0264 HB0264.SIZE.1Kg HEPES, free acid 1Kg
HB0265 HB0265.SIZE.50g HEPES, sodium salt 50g
HB0265 HB0265.SIZE.250g HEPES, sodium salt 250g
HB0265 HB0265.SIZE.1Kg HEPES, sodium salt 1Kg
HDJ699 HDJ699.SIZE.25g HEPPS (EPPS)  25g
HDJ699 HDJ699.SIZE.100g HEPPS (EPPS)  100g
HDJ698 HDJ698.SIZE.25g HEPPSO, free acid  25g
HDJ698 HDJ698.SIZE.100g HEPPSO, free acid    100gHydroxybenzotriazole monohydrate (HOBT)  250g
HK388 HK388.SIZE.1g Hydroxypropyl-β-cyclodextrin  1g
HK388 HK388.SIZE.5g Hydroxypropyl-β-cyclodextrin  5g
HD0274 HD0274.SIZE.100g 8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol) 100g
HD0274 HD0274.SIZE.500g 8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol)    500g
Y46565005 Y46565005 .SIZE.25U 3 α-Hydroxysteroid Dehydrogenase 25U
Y46566005 Y46566005.SIZE.100U 3 α-Hydroxysteroid Dehydrogenase 100U
HB0526 HB0526.SIZE.25g N-Hydroxysuccinimide 25g
HB0526 HB0526.SIZE.100g N-Hydroxysuccinimide  100g
HB0528 HB0528.SIZE.250g Hydroxyurea 250g
HD0230 HD0230.SIZE.250mg Hygromycin B 250mg
HD0230 HD0230.SIZE.1g Hygromycin B 1g
BS725 BS725.SIZE.2ml Hygromycin B, 50mg/ml solution (in PBS),sterile 2ml
IB0277 IB0277.SIZE.100g Imidazole 100g
IB0277 IB0277.SIZE.500g Imidazole 500g
IB0530 IB0530.SIZE.50g Iminodiacetic acid disodium salt 50g
IB0532 IB0532.SIZE.10g Indigo carmine  10g
IB0532 IB0532.SIZE.50g Indigo carmine        50g
IB0723 IB0723.SIZE.25g 3-Indole acetic acid (IAA) 25g
IB0723 IB0723.SIZE.100g 3-Indole acetic acid (IAA) 100g
IB0724 IB0724.SIZE.25g 3-Indole-acetic acid sodium salt 25g
IB0724 IB0724.SIZE.100g 3-Indole-acetic acid sodium salt 100g
IB0725 IB0725.SIZE.25g Indole-3 butyric acid (IBA) 25g
IB0725 IB0725.SIZE.100g Indole-3 butyric acid (IBA) 100g
IB0726 IB0726.SIZE.25g Indole-3- butyric acid potassium salt 25g
IB0726 IB0726.SIZE.100g Indole-3- butyric acid potassium salt 100g
IB0728 IB0728.SIZE.25g Indole-3- propionic acid potassium salt  (IPA-K) 25g
IB0728 IB0728.SIZE.100g Indole-3- propionic acid potassium salt  (IPA-K)  100g
IN1370 IN1370.SIZE.100mg Indoxyl-Gal 100mg
IN1375 IN1375.SIZE.100mg Indoxyl-Glucoside 100mg
IN1377 IN1377.SIZE.100mg Indoxyl -Glucuronide 100mg
IB0534 IB0534.SIZE.100g Inosine 100g
IB0536 IB0536.SIZE.100g D-myo-Inositol 100g
IB0536 IB0536.SIZE.500g D-myo-Inositol 500g
IB0280 IB0280.SIZE.250mg INT dye 250mg
IB0280 IB0280.SIZE.1g INT dye 1g
IB0280 IB0280.SIZE.5g INT dye 5g
IB0538 IB0538.SIZE.100g Iodine 100g
IB0539 IB0539.SIZE.5g Iodoacetamide 5g
IB0539 IB0539.SIZE.25g Iodoacetamide    25g
I0336 I0336.SIZE.5g Iodoacetic acid, sodium salt    5g
N1182 N1182.SIZE.5g Iohexol 5g
N1182 N1182.SIZE.25g Iohexol 25g
IB0168 IB0168.SIZE.1g IPTG 1g
IB0168 IB0168.SIZE.5g IPTG 5g
IB0168 IB0168.SIZE.25g IPTG 25g
Hóa chất thí nghiệm- hóa chất tinh khiết
IB0914 IB0914.SIZE.50g L-Isoleucine      50g
IB0914 IB0914.SIZE.250g L-Isoleucine  250g
KB0545 KB0545.SIZE.250mg Kallikrein 250mg
KB0545 KB0545.SIZE. 1g Kallikrein 1g
KB0286 KB0286.SIZE.5g Kanamycin sulfate 5g
KB0286 KB0286.SIZE.25g Kanamycin sulfate 25g
KB0286 KB0286.SIZE.100g Kanamycin sulfate 100g
BS726 BS726.SIZE.10ml Kanamycin sulfate, 30mg/ml solution, sterile    10ml
KD0290 KD0290.SIZE.100g a-Ketoglutaric acid 100g
KD0290 KD0290.SIZE.500g a-Ketoglutaric acid 500g
KD0289 KD0289.SIZE.100g a-Ketoglutaric acid, disodium salt dihydrate 100g
KD0289 KD0289.SIZE.500g a-Ketoglutaric acid, disodium salt dihydrate 500g
KB0745 KB0745.SIZE.25g Kinetin 25g
KB0745 KB0745.SIZE.100g Kinetin    100g
L0253 L0253.SIZE.25KU Lactate dehydrogenase 25KU
LB0571 LB0571 .SIZE.50g Lactic acid, lithium salt 50g
LB0571 LB0571.SIZE.250g Lactic acid, lithium salt 250g
LC4280 LC4280.SIZE.500g D-Lactose, monohydrate 500g
LB0922 LB0922.SIZE.100g L-Leucine      100g
LB0922 LB0922.SIZE.500g L-Leucine 500g
LDJ691 LDJ691.SIZE.5mg Leupeptin (Acetyl-Leu-Leu-Arginal) 5mg
LDJ691 LDJ691.SIZE.25mg Leupeptin (Acetyl-Leu-Leu-Arginal) 25mg
LD0007 LD0007.SIZE.25g Light green SF, Yellowish 25g
LD0007 LD0007.SIZE.100g Light green SF, Yellowish 100g
LB0604 LB0604.SIZE.25g Lincomycin hydrochloride 25g
LB0604 LB0604.SIZE.100g Lincomycin hydrochloride 100g
LK548 LK548.SIZE.1ml Linear Poly Acrylamide Solution (5mg/ml) 1ml
Hóa chất thí nghiệm- hóa chất tinh khiết
LB0171 LB0171.SIZE.250g L-Lysine, monohydrochloride  250g
SD9001 SD9001.SIZE.1mg Lysostaphin 1mg
LDB0308 LDB0308.SIZE.1g Lysozyme    1g
LDB0308 LDB0308.SIZE.5g Lysozyme    5g
LDB0308 LDB0308.SIZE.100g Lysozyme    100g
M715241 M715241.SIZE.100mg Magenta-Gal 100mg
M715241 M715241.SIZE.500mg Magenta-Gal 500mg
MD0330 MD0330.SIZE.50g Malachite green oxalate 50g
MD0330 MD0330.SIZE.250g Malachite green oxalate 250g
M0373 M0373.SIZE.25KU Malate dehydrogenase 25KU
MA0333 MA0333.SIZE.250g Maleic acid (Toxilic acid)  250g
MB0333 MB0333.SIZE.250g DL-Malic acid 250g
Y46756003 Y46756003.SIZE.10KU Maltose Dehydrogenase (r-MDH) 10KUThông tin liên hệ: 

SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com

Related Posts

Hóa chất tinh khiết- Hóa chất phòng thí nghiệm- Hóa chất SBC Scientific
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.